م خونی انواع مختلفی دارد ( برای آشنایی با انواع این عارضه به مقاله کم خونی مراجعه نمایید.)...